PRIVACYBELEID M.B.T. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Vzw Judo Ippon Ryu Brugge, met haar oefenzaal te Tempelhof Sint Pieters,
neemt de bescherming van de persoonsgegevens van leden, gebruikers van de website en
infoaanvragers ernstig. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kunt u
lezen hoe we met uw privacy omgaan.
Door u in te schrijven lid van de judovereniging, door gebruik te maken van onze website of
door een infoaanvraag betreffende de judovereniging, wordt u geacht dit privacybeleid te
hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets weergeven over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of
die naar een bepaalde persoon te herleiden is.
U deelt persoonsgegevens met ons als u lid bij ons bent of als u contact met ons hebt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt, zowel op invulformulieren als elektronisch via
de website of per mail. Het gaat om uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw
telefoonnummer of uw e-mailadres.
Bij een informatieaanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met u op te nemen
teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.
Bij een inschrijving vragen we minimale gegevens om uw inschrijving te kunnen verwerken,
zowel administratief, financieel als organisatorisch. We vragen ook of we u nadien mogen
contacteren om u te kunnen informeren over onze activiteiten.
Foto’s van onze activiteiten en toernooien waar onze judovereniging vertegenwoordigd is
kunnen terecht komen op onze website.
Hierbij gaat u akkoord dat wij de foto’s, waar u als individu online herkenbaar kunt zijn,
mogen zetten op onze website ten gevolge van onze activiteiten.

3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het ledenbeheer,
aanvragen subsidiedossiers stad Brugge en audits judo Vlaanderen en judo toernooien
waarvoor u zich inschrijft.
Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens:
• In het kader van de voorbereiding of uitvoering van uw inschrijving als lid.
• Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.
• Om u te informeren of nieuwsbrieven te sturen m.b.t. judotrainingen, judotoernooien,
evenementen en initiatieven van onze club.
VZW Judo Ippon Ryu Brugge
KBO 0842.158.156
VZW Vlaamse Judofederatie - Stamnummer 3003
Privacybeleid van judo ippon ryu Brugge vzw Pagina 2
• Op toernooien zijn wij telkens verplicht deze gegevens te delen met de daarbij betrokken
instantie.
• Bij subsidieaanvragen Stad Brugge en audit jeugdfonds judo Vlaanderen moeten wij ook deze gegevens
delen met de daarbij betrokken instantie.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Met derden bedoelen wij andere ondernemingen die geen deel uitmaken van onze groep.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de in onze
locale databestand bij de secretaris van onze vereniging , die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn ook toegankelijk en opgenomen in het databestand van de judo Vlaanderen
 

5. Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?
We doen grote inspanningen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen
 Uw persoonlijke gegevens bevinden zich in een beveiligde database van judo Vlaanderen. Wanneer we gegevens moeten exporteren uit deze database om door te geven
aan externe instanties dan worden deze gefilterd met een minimum aan de gevraagde
informatie.
Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen met gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan
wordt u als lid persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren
waarvoor we ze verzamelen.
Dit is minstens de duurtijd van de inschrijving en de nodige tijd nadien om bijvoorbeeld onze
wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige en fiscale).
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.
Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om u op de hoogte te
houden van toernooien en judotrainingen tenzij u volgens de hierna beschreven procedure
aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

 

UW RECHTEN EN HOE U DEZE KAN UITOEFENEN.

1° U heeft recht op inzage over de gegevens die we over u verzamelen.
Wilt u inzage in de gegevens die we over u verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail.
Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om uw identiteit te bewijzen. Vervolgens
bezorgen we u dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van uw gegevens.

2° U heeft recht op aanpassing.
Merkt u dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over u verwerkt
hebben, dan kunt u gebruik maken van uw wettelijk ‘Recht op correctie’.
Privacybeleid van judo ippon ryu Brugge vzw Pagina 3
Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om
uw identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige
aanpassingen en bezorgen we u hiervan een overzicht.

3° U heeft recht om je voorkeuren aan te passen.
We houden u regelmatig op de hoogte van toernooien per mail. Wilt u dit liever niet? Onder
elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee u zich direct kan afmelden of uw
voorkeuren aanpassen.

4° U heeft recht op schrapping.
Wanneer uw lidmaatschap stopt kunt u desgewenst volledig uit de databestanden worden
geschrapt. Dan kunt u ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens volledig
gewist worden.

5° U heeft recht op verzet.
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van
ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van uw
inschrijving voor een judotoernooi) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

6° U heeft recht een klacht in te dienen.
Indien u van oordeel bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens geschonden zijn, kunt u klacht indienen bij de Privacycommissie.

 
 
  PRIVACYBELEID M.B.T. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS   KEUZE TOT WIJZIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS